List of articles in category Iragarkiak
Titulua
Azkoitiko udaleko udal kargu publikoen etika eta gobernu onaren kodea / Código ético y de buen gobierno de los cargos públicos municipales del Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Iruzurraren aurkako Azkoitiko udalaren Adierazpen Instituzionala / Declaración Institucional antifraude del Ayuntamiento de Azkoitia Deialdia kontsultatu
Gurutzeaga" 29 eremuko 2. egikaritze-unitateko urbanizazio-proiektuaren bateginaren behin betiko onespena Deialdia kontsultatu
UEMA Mankomunitatera atxikitzea / Adhesión a Mancomunidad UEMA. Deialdia kontsultatu
Ordenanza reguladora de la prestación de auzolan para quitar la nieve en caminos rurales Deialdia kontsultatu
Azkoitiko baserri bideetan elur kentze zerbitzuaren inguruko udal ordenantza Deialdia kontsultatu
2023ko Udaleko aurrekontua gauzatzeko Udal Arauaren aldaketa / Modificación de la norma de ejecución presupuestaria de 2023. Deialdia kontsultatu
5. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 5 Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2. kreditu aldaketa / 2ª modificación de créditos de "Zubiaurre-Elkargune Institutua". Deialdia kontsultatu
“29 HE GURUTZEAGA EREMUKO 2 EU ETA 2 AU BIRPARTZELATZEKO PROIEKTUAREN ALDAKETA”- Behin betiko onarpena Deialdia kontsultatu
XUBI LARGE, S.L. enpresak sustatutako HE.- OINARTXO (AI.26.1) 26 sektoreko 1. egikaritzeunitatearen birpartzelazio-proiektuaren behin betiko onarpena Deialdia kontsultatu
Eguneko Zentro berria egokitzeko lanak interes bereziko edo udal onurako deklaratzea / Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de acondicionamiento del nuevo Centro de Día. Deialdia kontsultatu
Aurrekontua gauzatzeko udal arauaren aldaketa / Modificación de la Norma de Ejecución Presupuestaria. Deialdia kontsultatu
4. kreditu aldaketa / Modificación créditos nº 4. Deialdia kontsultatu
3. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3. Deialdia kontsultatu
2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 Deialdia kontsultatu
2023ko lanpostu zerrendaren 1. aldaketa / 1ª modificación de la relación de puestos de trabajo de 2023. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1. kreditu aldaketa / 1ª modificación de créditos de "Zubiaurre-Elkargune Institutua". Deialdia kontsultatu
1. konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1. kreditu gehigarri aldaketa / 1ª modificación de créditos adicionales. Deialdia kontsultatu
2023rako ARAUDI PLANA Deialdia kontsultatu
2023rako Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2023. Deialdia kontsultatu
2023-2025 Plan Estrategikoa / Plan Estratégico 2023-2025. Deialdia kontsultatu
2023rako langileen zerrenda eta plantilla / Relación de puestos de trabajo y Plantilla para 2023. Deialdia kontsultatu
2023rako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS para 2023. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Udala eta Gipuzkoako Urak arteko lankidetza hitzarmena (Aizkibel) / Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Azkoitia y Gipuzkoako Urak (Aizkibel). Deialdia kontsultatu
Dirulaguntzen oinarri orokor eta espezifikoen aldaketa / Modificación de las bases generales y específicas de subvenciones. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Udala eta Azkoitia Lantzen, S.A.-ren arteko hitzarmena, alokairua sustatzeko laguntzak izapidetzeko. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko hilerriko errausketa labearen zerbitzuen Ordenantza aldaketa / Modificación de la Ordenanza de servicios de crematorio del cementerio de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkarguneko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 de Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Udaleko 7. kreditu aldaketa / Modifición de créditos nº 7 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
Landa auzoetako baserri bideetan elur kentze zerbitzua emateko izen-ematea Ingurumena Deialdia kontsultatu
6. kreditu aldaketa / 6ª modificación de créditos. Deialdia kontsultatu
2022ko lanpostu zerrendaren 2. aldaketa / 2ª modificación de la relación de puestos de trabajo de 2022. Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKO TRAMITEAREN IREKIERA IRAGARKIA: hasiera batean onartzea Azkoitiko Hiri Antolaketako Arau Subsiarioen testu bateginaren (AASS 2007) 5. aldaketa puntuala Deialdia kontsultatu
ANDALE SANO, S.L. enpresak, udal baimena eskatu du UGARTE INDUSTRIALDEA 126. zenbakian ARTO-OPILAK EKOIZTEKO ETA BANATZEKO Deialdia kontsultatu
2020-2022 dirulaguntzen plan estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de subvenciones 2020-2022. Deialdia kontsultatu
5. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 5. Deialdia kontsultatu
2023rako Zubiaurre-Elkargune Institutuko zerbitzuen ondare prestazioak / Prestación patrimonial de los servicios del Instituto Zubiaurre-Elkargune para 2023. Deialdia kontsultatu
2023rako Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2023. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko udaleko hautapen probetan parte hartzeko tasaren Ordenantza / Ordenanza reguladora de la tasa para tomar parte en pruebas selectivas del Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Irisgarritasun Planaren onarpena Deialdia kontsultatu
Auxiliares NAFE, S.L.ren eskaera Ugarte industrialdean metal arotzeria jarduerarako Deialdia kontsultatu
2020-2022 dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de Subvenciones 2020-2022. Deialdia kontsultatu
Elur kentze zerbitzuaren Auzolan Ordenantza / Ordenanza de Auzolan para quitar nieve de caminos rurales. Deialdia kontsultatu
4. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 4. Deialdia kontsultatu
San Jose Egoitzako eraikinaren lagapenaren behin betiko onespena / Aprobación definitiva de la cesión de la Residencia San José. Deialdia kontsultatu
2023rako Ordenantza Fisklaen aldaketa / Modificación Ordenanzas Fiscales para 2023. Deialdia kontsultatu
3 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3. Deialdia kontsultatu
UDALSAREA 2030. Deialdia kontsultatu
CALDERERIA GURELAN S.A. se solicita licencia municipal para LEGALIZAR ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE CALDERERIA en TXERLOIA AUZOA 4-6 de esta villa (2) Deialdia kontsultatu
CALDERERIA GURELAN S.A. se solicita licencia municipal para LEGALIZAR ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE CALDERERIA en TXERLOIA AUZOA 4-6 de esta villa Deialdia kontsultatu
Calderería Gurelan S.A.ren baimen eskaera,  Txerloia auzoa 4-6an, galdaragintza jarduera legeztatzeko  Deialdia kontsultatu
Adineko pertsonentzako udal eguneko arreta zerbitzuaren ordenantza / Ordenanza del servicio municipal de atención diurna de personas mayores. Deialdia kontsultatu
Euskara ikasteko dirulaguntzen oinarrien aldaketa / Modificación de las bases de subvenciones para aprender euskera. Deialdia kontsultatu
Udalaren 2 zenbakidun kreditu aldaketa / 2ª modificación de créditos del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
San Jose Egoitzaren ondasun higiezinaren desafektazioa berrestea / Ratificar la desafectación de la Residencia San José. Deialdia kontsultatu
2022ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (udal jabari publikoa okupatzea) / Modificación Ordenanzas Fiscales 2022 (ocupación dominio público municipal). Deialdia kontsultatu
2022RAKO LANPOSTU ZERRENDA. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Bake Epaitegiko titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia / Convocatoria para la selección de Juez de Paz y sustituto/a de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Elkarguneko 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 de Elkargune. Deialdia kontsultatu
San Jose Egoitzako 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 de la Residencia San Jose. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko adineko pertsonentzako Eguneko Arreta Zerbitzua arautzen duen ordenantzaren aurretiko kontsulta Gizarte zerbitzuak Deialdia kontsultatu
Hike eizan! proiektua ezagutzera emateko eta hika hizkerari balioa emateko, I. Hike eizan! Bertsopaper Lehiaketa. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko Baratze Ekologikoen esleipen eta kudeaketa Ingurumena Deialdia kontsultatu
Landa auzoetako baserri bideetan elur kentze zerbitzua Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko zerbitzuen ondare prestazioen Ordenantza / Ordenanza de la prestación patrimonial de servicios del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
2022rako Ordenantza Fiskalak / Ordenanzas Fiscales para 2022. Deialdia kontsultatu
5. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 5. Deialdia kontsultatu
Zergak eta diru-sarrerak kudeatu eta biltzeko Ordenantza / Ordenanza de gestión y recaudación de tributos y otros ingresos. Deialdia kontsultatu
2021eko Araudi Planaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
Udalaren eta IZFE, S.A. Informatika Zerbitzuen Foru Elkartearen arteko lankidetza hitzarmena / Convenio de Colaboración entre IZFE, S.A. y el Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
4 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 4 Deialdia kontsultatu
Gizarte larrialdiko harrera zerbitzua arautzeko ordenantza Deialdia kontsultatu
Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileen hasierako onespena Deialdia kontsultatu
2021eko Azkoitiko Udalaren Araudi Planaren aldaketa. Deialdia kontsultatu
Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzen oinarrien aldaketa / Modificación de las bases de subvenciones para el alquiler de viviendas. Deialdia kontsultatu
3 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 3 Deialdia kontsultatu
2021eko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2021. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Azkoitiko udaleko 2. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 2 del Ayuntamiento de Azkoitia. Deialdia kontsultatu
Azkoitian hika indartzeko eta bultzatzeko proiektua identifikatzeko lehiaketa. Deialdia kontsultatu
2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren aldaketa / Modificación del Plan Estrátegico de Subvenciones 2020-2022. Deialdia kontsultatu
Zubiaurre-Elkargune Institutuko 1. kreditu aldaketa / 1ª modificación de créditos del Instituto Zubiaurre-Elkargune. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun konpromiso kreditua / Crédito de compromiso nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
Udaleko 1 zenbakidun kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 1 del Ayuntamiento. Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Guardikalea 2an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Guardiakale 2 Deialdia kontsultatu
INFORMAZIO PUBLIKOA: Ibaiondo kalea 9an igogailua ezartzea/Instalación ascensor en Ibaiondo kalea 9A 9. Deialdia kontsultatu
2021erako UDAL ARAUDI PLANA. Deialdia kontsultatu
2021erako langileen plantilla / Plantilla para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako LANPOSTU ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS PARA 2021. Deialdia kontsultatu
2020ko Ordenantza Fiskalen aldaketa (Ostalarientzat hobariak) / Modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2020 (Bonificaciones para hosteleros) Deialdia kontsultatu
7. kreditu aldaketa / Modificación de créditos nº 7. Deialdia kontsultatu
6. kreditu aldaketa / Modifición de créditos nº 6. Deialdia kontsultatu
Indarkeria sexista kasuen aurrean erantzun publiko insituzionala emateko Protokoloa. Deialdia kontsultatu
2021erako Zubiaurre-Elkarguneko tarifak / Tarifas de Zubiaurre-Elkargune para 2021. Deialdia kontsultatu
2021erako Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa / Modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2021. Deialdia kontsultatu