Aurretiazko kontsulta publikoa 2023ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko. Ekarpenak egiteko azken eguna: 2022-8-24

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko da.

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian gizarte larrialdiko harrera zerbitzua arautzeko ordenantza hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko.

ORDENANTZA

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko. Oinarriak (pdf)

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Aurretiazko kontsulta publikoa 2022ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko: Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021eko abuztuaren 11, azken eguna barne. 

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko de
Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak bere iritzia agertu du artikulu hau aplikatzeari buruz zerga ordenantzak onartzeko prozeduran, eta adierazi du aurretiko kontsultaren izapidea kontua zerga ordenantza berri bat denean bideratu behar dela; berriz, aldez aurretik onartuta dagoen zerga ordenantza baten aldaketa denean izapide hori alde batera utz daiteke gaiaren erregulazio partzial bat delako.

Orrialdea 1/6