Azkoitiko Udala hainbat ekintza egiten ari da kutsadura akustikoaren kudeaketa eta kontrola hobetzeko planaren barruan. Aplikatu beharreko araudi autonomikoa betetzeko egingo da, 10.000 biztanletik gorako udal guztiek zarataren mapak egiteko betebeharra dutelako.
Jarduera planaren baitan, Azkoitiko Udala hainbat ekintza egiten ari da, besteak beste, hiri-aglomerazioko Zarataren Mapa Estrategikoa. Artikulu honetan jaso dugu dokumentazioa,eta erakusketa publikoan egongo da hilabetez.

Aurretiazko kontsulta publikoa 2023ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko. Ekarpenak egiteko azken eguna: 2022-8-24

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko da.

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian gizarte larrialdiko harrera zerbitzua arautzeko ordenantza hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko.

ORDENANTZA

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Udal Osoko Bilkurak, 2021eko uztailaren 28an burututako batzarraldian Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak hasieraz onartzea erabaki du.

Ondoren jendaurrean jartzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia azaltzen den hurrengo egunetik 30 lanegunetako epean, Udal Idazkaritzan bulego orduetan iritziak aurkeztu ahal izateko. Oinarriak (pdf)

Erreklamazioa aurkezteko epea: 2021/09/21

Orrialdea 1/6

© 2019 Azkoitiko Udala. Lege oharra