Aurretiazko kontsulta publikoa 2022ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko: Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021eko abuztuaren 11, azken eguna barne. 

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko de
Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak bere iritzia agertu du artikulu hau aplikatzeari buruz zerga ordenantzak onartzeko prozeduran, eta adierazi du aurretiko kontsultaren izapidea kontua zerga ordenantza berri bat denean bideratu behar dela; berriz, aldez aurretik onartuta dagoen zerga ordenantza baten aldaketa denean izapide hori alde batera utz daiteke gaiaren erregulazio partzial bat delako.

Aurretiazko kontsulta publikoa Azkoitiko txikizkako merkataritza eta ostalaritza sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak onartzeko:

Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021/07/20

I.- AURREKARIAK

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 25. artikuluak xedatzen du Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu dezaketen jarduerak aurrera eraman ditzakeela, artikulu horrek zehaztutakoaren arabera.
2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 17. Artikuluan zehazten ditu horien eskumenak eta horien artean dago 25. puntuan tokiko ekonomia eta gizarte-garapena bultzatzea. Baita ere, 34. puntuaren arabera tokiko erakundeek eskumena dute barne-merkataritza antolatzeko eta kudeatzeko eta eskumen honen barnean sartzen da txikizkako merkataritza eta merkataritzako ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea.

Aurretiazko kontsulta publikoa ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko. Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021eko uztailaren 14a, egun hori bera barne. 

I.- AURREKARIAK

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 106. artikuluak xedatzen du toki-erakundeek tributuak ezarri eta eskatzeko autonomia izango dutela, toki-ogasunak arautzen dituen Estatuko legedian eta legedi horrek berariaz adierazitako kasuetan autonomia-erkidegoek emandako legeetan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

© 2019 Azkoitiko Udala. Aviso legal