Aurretiazko kontsulta publikoa 2023ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko. Ekarpenak egiteko azken eguna: 2022-8-24

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko da.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de julio de 2021 aprobó inicialmente la ordenanza reguladora del servicio de acogimiento de urgencia, por lo que se expone al público por un período de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, a fin de que durante dicho plazo puedan formularse cuantas observaciones se estimen oportunas.

ORDENANZA

PLAZO para la presentación de reclamaciones: 21/09/2021

Aurretiazko kontsulta publikoa 2022ko ordenantza orokorra, zergen eta toki zuzenbide publikoko beste dirusarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena aldatzeko: Ekarpenak egiteko azken eguna: 2021eko abuztuaren 11, azken eguna barne. 

I.- AURREKARIAK

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala. 133. artikuluak ezartzen du legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko dela administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, zeinean etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko de
Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioak bere iritzia agertu du artikulu hau aplikatzeari buruz zerga ordenantzak onartzeko prozeduran, eta adierazi du aurretiko kontsultaren izapidea kontua zerga ordenantza berri bat denean bideratu behar dela; berriz, aldez aurretik onartuta dagoen zerga ordenantza baten aldaketa denean izapide hori alde batera utz daiteke gaiaren erregulazio partzial bat delako.

Página 1 de 5